Žiadosť o spoluprácu pri zabezpečovaní podujatia EĽRO 2024

V dňoch 12. 07. 2024 až 14. 07. 2024 sa v centre mesta Kežmarok na Ul. Hlavné námestie, Hradné námestie, MUDr. Alexandra a Ul. Hviezdoslavova uskutoční festival „Európske ľudové remeslo 2024 “.

Z uvedeného dôvodu Vás Mestská polícia Kežmarok žiada o spoluprácu formou patričného zabezpečenia zadných traktov Vašich nehnuteľností, aby sa zamedzilo prechodu osôb, ktoré nemajú povolený oficiálny vstup do areálu festivalu „ Európske ľudové remeslo 2024 “. Počas EĽRO bude v centre mesta vytvorená parkovacia zóna na Ul. Hviezdoslavova, Ul. Baštová, Ul. Kušnierska brána, Ul. MUDr. Alexandra, Ul. Starý trh, Ul. Nová, Ul. Kostolné námestie, Ul. Fraňa Kráľa a Ul. Námestie požiarnikov s jednotnou výškou parkovného 5,- €, ktoré bude povinný uhradiť každý, kto vstupuje s vozidlom do uvedenej zóny.

Bezplatný vstup do predmetnej parkovacej zóny bude pre držiteľov celoročných parkovacích kariet. Ostatné osoby s trvalým pobytom v zóne parkovania EĽRO sa pri vstupe do platenej zóny parkovania preukážu platným dokladom s uvedením trvalého pobytu, ktorý ich oprávňuje na bezplatný vstup do parkovacej zóny EĽRO.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme!

plk. Mgr. Štefan Šipula
náčelník mestskej polície