Osobnosti dejín Kežmarku

Lam Fridrich

Lam Fridrich

PhDr. Fridrich Lam sa narodil 13. mája 1881 v Kežmarku a zomrel 27. decembra 1955 v Budapešti v Maďarsku. Fridrich Lam sa narodil v Kežmarku ako syn rovnomenného advokáta, potomka Šebastiána Ambrózia zvaného Lam, významného humanistu a spisovateľa, ktorý žil v Kežmarku v 16. storočí. Ako mladý osirel, ujal sa ho jeho starý otec z matkinej strany, Hugo Payer (autor bibliografi ckého diela Bibliotheca Carpathica), ktorý mu svojou starostlivou výchovou sprostredkoval lásku k vedeckému skúmaniu, k literatúre a všetkému krásnemu. Neskôr svojho deda s veľkou láskou spomínal vo svojom diele. Po matúre na tunajšom gymnáziu ukončil aj štúdium fi lológie – germanistiky a romanistiky na budapeštianskej univerzite – roku 1903 získal titul PhDr. Ako profesor potom pôsobil v rokoch 1908 – 1935 na viacerých stredných školách v Maďarsku (Pécs, Györ, Ráb) a v r. 1935 – 1938 na reálnom gymnáziu v Budapešti. Cez prázdniny podnikal cesty do Rakúska, Nemecka, Francúzka, Talianska, Švajčiarska a stále znovu do milovanej spišskej domoviny. Stal sa čestným…
Zoch Ctiboh

Zoch Ctiboh

Ctiboh Zoch (vlastným menom Timoteus Cochius) sa narodil 17. marca 1815 vo Veličnej a zomrel 25. decembra 1865 v Jasenovej. V Kežmarku študoval v r. 1826 –1829, absolvoval tu druhý ročník gramatiky a dva ročníky syntaxe. Keďže v tom čase už v Kežmarku existovala Slovenská študentská spoločnosť, nie je vylúčené, že v nej pracoval aj Zoch – tým viac, že neskôr sa zapájal do činnosti mnohých študentských spoločností, ktoré na Slovensku existovali. Žiaľ, zoznamy kežmarskej spoločnosti z prvých rokov jej činnosti sa nezachovali. Na bratislavskom lýceu si poslovenčil meno – priatelil sa so Štúrom. Bol farárom v Jasenovej, stál pri zrode Tatrína a Matice slovenskej. Za účasť v revolúcii 1848/49 mu hrozila smrť, keďže však cisárske vojská porazili Maďarov, rozsudku sa vyhol. Okrem iného napísal Slovo za slovenčinu (1846), čo bolo odpoveďou na Kollárov spis Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky – Kollár sa postavil proti spisovnej slovenčine. Literatúra: SBS VI. Martin: Matica slovenská 1994,…
Stodola Aurel

Stodola Aurel

Ing. Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 25. decembra 1942 v Zürichu vo Švajčiarsku. Študoval v Liptovskom Mikuláši, v r. 1870/1871 externe jeden rok v Kežmarku, na nemeckej reálke v Levoči, maďarskej reálke v Košiciach, polytechnike v Budapešti a Vysokej polytechnickej škole (ETH) v Zürichu. Praxoval a súčasne aj študoval na Vysokej škole technickej v Charlottenburgu a univerzite v Berlíne, ale aj na parížskej Sorbonne a praxoval v tamojšej strojárni Herma-Lachapelle. Po štúdiách sa vrátil domov, kde krátky čas pracoval v Strojárni uhorských štátnych železníc a pomáhal technicky vybaviť otcovu vyhorenú garbiarsku fabriku. V r. 1886 – 1892 pracoval ako inžinier – konštruktér v pražskej strojárskej fabrike Ruston a spol. Potom doživotne pôsobil ako profesor na Katedre stavby strojov na polytechnike ETH v Zürichu.Tu založil povestné strojnícke laboratórium a vychoval celý rad vedcov a inžinierov svetového mena (napr. aj fyzika Alberta Einsteina). Stal sa priekopníkom teórie parných a spaľovacích turbín.V r. 1903 napísal vrcholné dielo Damft…
Zápoľský Štefan

Zápoľský Štefan

Štefan Zápoľský sa narodil v roku 1425 alebo 1434 a zomrel 23. decembra 1499 v Pápa v Maďarsku, pochovaný je v Spišskej Kapitule. Štefan – spišský, šarišský a trenčiansky župan,kapitán Horného Uhorska, palatín atď. dostalr. 1461 od panovníka Mateja Korvína list, aby postavil „sub Alpibus” (pod Alpami – Tatry mali v minulosti rôzne pomenovania: Alpy, Snežné pohorie,Karpatské pohorie, Kežmarské pohorie…)nejakú pevnosť. Keď sa totiž ešte r. 1412 trinásť spišských miest a mestečiek dostalo do poľskéh ozálohu, považovali uhorskí panovníci za nutnosť svoj spišský majetok chrániť. Kde by mala pevnosť stáť – to presne neurčil. Keďže o rok daroval kráľ Matej bratom Štefanovi a Imrichovi Zápoľským cenzus – príjem z daní, ktoré dovtedy platilo mesto Kežmarok do kráľovskej pokladnice, slobodné kráľovské mesto sa odrazu dostal pod panstvo Zápoľských. Im už nič nebránilo, aby sa rozhodli postaviť pevnosť priamo vo „svojom” Kežmarku. Stavba musela pokračovať veľmi rýchlo, lebouž 18. októbra 1463 sa pod jeden list pre mesto Bardejov podpisuje kastelán kežmarského hradu Pavol Szép a…
Longa Martin

Longa Martin

Martin Longa sa narodil 11. novembra 1882 v Malom Slavkove a zomrel 23. decembra 1959 v Malom Slavkove. Do ľudovej školy chodil v Kežmarku, do gymnázia v Levoči. Doma gazdoval, v čase hospodárskej krízy šiel pracovať do amerických baní. Po návrate a vzniku Československej republiky sa už r. 1918 stal zakladateľom a neskôr predsedom Slovenského spolku v Kežmarku. Najprv bol členom agrárnej strany, potom členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Za túto stranu bol v r. 1935 – 1939 poslancom Národného zhromaždenia. V r. 1939 – 1942 bol vládnym komisárom Kežmarku (ešte predtým vykonával funkciu zástupcu kežmarského mešťanostu), avšak nemeckí fašisti s ním neboli spokojní, keďže pomáhal Židom. Najprv vydal 14. novembra 1939 obecné svedectvo pre Lazara Gerhardta, obyvateľa poľského Tarnowa, aby sa so svojou rodinou a kožušníckou dielňou mohol presťahovať do Kežmarku, pretože tu žila jeho nemocná matka, odkázaná na podporu syna. R. 1941 pomohol zadĺženému Židovi Hermanovi Bergmanovi tým, že si u neho pre mesto objednal väčšie množstvo agendových denníkov.…
Lasky Hieronym

Lasky Hieronym

Hieronym Lasky sa narodil v roku 1496 v Lask v Poľsku a zomrel 22. decembra 1541 v Krakove v Poľsku. Hieronym pochádzal zo šľachtickej rodiny – už jeho otec Jaroslav bol sieradským vojvodcom. Meno si odvodzovali od dedičného rodinného majetku Lask v oblasti Lodže. Hieronym študoval v Taliansku, potom bol v diplomatických službách v Bavorsku, Francúzsku, Anglicku, Dánsku i pri Turkoch. Vstúpil do služieb Jána Zápoľského, ktorý po bitke pri Moháči r. 1526 bojoval s Ferdinandom Habsburským o trón. Zápoľský za to Laskemu r. 1528 daroval kežmarský hrad a nezákonne aj mesto Kežmarok. Lasky hneď r. 1531 zálohoval hrad Mikulášovi Minkovičovi, miestodržiteľovi Dolnej Lužice. Ten medzitým obsadil aj ďalšie Laskeho majetky. Obaja šľachtici sa dostali do konfl iktu, na čo zasiahol poľský panovník Žigmund a kežmarský hrad obsadil pre seba. Záujem poľského panovníka o Kežmarok si možno vysvetliť iba snahou rozšíriť ukoristené spišské územia, a nie ospravedlnením, že sa snažil urobiť poriadok s oboma pánmi. Celú záležitosť napokon vyriešil Lasky: vyplatil Minkoviča a od…
Weber Pavol

Weber Pavol

Pavol Weber sa narodil 15. apríla 1843 v Kežmarku a zomrel 18. decembra 1906 v Kežmarku. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde zmaturoval r. 1863, odtiaľ odišiel študovať teológiu do Prešova.Získal spôsobilosť pre kňazskú i učiteľskú činnosť.Pre rozšírenie vzdelania navštevoval nemecké univerzity v Berlíne a Tübingene. Po návrate bol štyri roky vychovávateľom v zemianskych rodinách, kým ho r. 1874 nezavolalo kežmarské lýceum na profesorské miesto Dlhányiho.Weber miesto prijal, učil na nižšom stupni náboženstvo, maďarčinu a latinčinu. O rok zložil skúšky z latinčiny a dejepisu a stal sa riadnym profesorom vyššieho stupňa školy. Okrem toho robil tajomníka v ženskom spolku pre zriadenie škôlky, riadil školskú knižnicu,alumneum – jedáleň pre chudobných študentov,bol evanjelickým presbyterom. Literatúra: Výročná správa lýcea v Kežmarku z r. 1906/1907.
Lipták Ján

Lipták Ján

Dr. Ján Lipták sa narodil 13. decembra 1889 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 18. decembra 1958 vo Warstein v Nemecku. Narodil sa v rodine staviteľa. Študoval na kežmarskom gymnáziu; históriu, latinčinu a francúzštinu na univerzitách v Budapešti a Paríži. Bol doktorom fi lozofi e. V r. 1911 sa stal riadnym profesorom ev. a. v. dištriktuálneho gymnázia v Kežmarku, ktoré sa po r. 1918 zmenilo na nemecké gymnázium. Od prvých rokov svojho pobytu v Kežmarku sa Dr. Lipták venoval spišskej histórii. Bohatstvo informácií nachádzal v lyceálnej knižnici – napr. latinský rukopis o histórii Spiša od Juraja Bohuša, rektora školy v r. 1711 – 1722. Lipták ho preložil do nemčiny a kniha vyšla pod názvom Historisch-geographische Beschreibung des in Oberungarn berühmtesten Zipser Landes v Kežmarku r. 1919. Svojimi samostatnými dielami, ale aj štúdiami, Lipták zmapoval históriu Spiša od najstarších čias po súčasnosť, napr. r. 1934 vydal v Kežmarku knihu Die Germanenzeit in der Slowakei und in der Zips (Doba Germánov na…
Lány-Jacobi Martin

Lány-Jacobi Martin

Martin Lány-Jacobi sa narodil 7. marca 1655 v Kežmarku alebo Hrabušiciach a zomrel 16. decembra 1709 v Kežmarku. Rod pochádzal pravdepodobne z Hrabušíc, kde mal svoju kúriu. Rodinná kronika kladie jeho vznik dokonca do 13. storočia. Pôvodné meno rodiny bolo Jacobi, armales s predikátom Lány získala r. 1666. Erb: v modrom poli na zelenom vrchu stojí strieborný holub s rozprestretými krídlami, drží tri zlaté pšeničné klasy, z ktorých zobe. To isté je aj na klenote. Najstarší rodinný erb má tvar z bojového štítu z r. 1190, ktorý dostal rod Lány z Vojnian (kedysi Krieg, kde mal aj kúriu) r. 1429. Tento erb tvorí v modrom poli červené horiace srdce, z neho vyrastá strieborný jednoramenný kríž. Okrem toho vlastnili rôzne vetvy tejto rodiny zatiaľ dvanásť známych rodových erbov s rozličnými motívmi: s orlicou, levom, Turkom, jeleňom, žeriavom, pelikánom, rukou s kvetmi… Martin Lány študoval právo a baníctvo, potom vstúpil do armády. V r. 1683 – 1686 bojoval proti Turkom pri Viedni i…
Medzihradský Adolf

Medzihradský Adolf

Adolf Medzihradský sa narodil 2. apríla 1835 v Leštinách a zomrel 13. decembra 1919 v Dolnom Kubíne. Študoval v Banskej Bystrici a v r. 1852 – 1855 v Kežmarku. Tu však nematuroval, lebo musel ísť zastupovať otca učiteľa, ktorý ochorel na hlasivky a učil v Leštinách. Tam chodil do školy aj malý Pavol Országh Hviezdoslav a vďaka svojmu učiteľovi, ktorý v ňom pobadal veľký talent, mohol ísť Pavol ďalej do škôl. Medzihradský bol medzi tými, ktorý prebudili v Országhovi slovenské povedomie, pretože hrozilo, že sa odnárodní. Országh to sám uvádza vo svojich listoch a prvý exemplár svojho slovenského debutu Básnické prviesenky Jozefa Zbranského (1868) poslal svojmu učiteľovi. Medzihradský sa práve v tom istom roku stal učiteľom a rektorom školy v Dolnom Kubíne – pôsobil tu 34 rokov. Medzihradský ovládal viacero jazykov, s otcom konverzoval po latinsky, bol i maliarom. Priatelil sa s maliarom Petrom Bohúňom, sám zhotovoval učebné pomôcky, zbieral a kreslil erby oravských zemanov. Bol veľkým Slovákom, patril medzi zakladajúcich…
Topertzer Šebastián

Topertzer Šebastián

Šebastián Topertzer sa narodil v Kežmarku a zomrel 12. decembra 1709 v Kežmarku. Aj táto spišská rodina, ktorá žila v Kežmarku,Levoči, Poprade, Spišskej Sobote, mala rôzne podoby mena. R. 1434 žije v Kežmarku Nicolaus Toppriczer, koncom 16. storočia sú Toperczerovci,Toppertzerovci, aj Topperovci. Meno sa odvodzuje od spišskej obce Toporec – kedysi Topporcz.R. 1573 – 1574 bol richtárom Ján. 1697 žilo v Kežmarku desať rodín tohto mena, väčšinou mäsiari,kožušníci, čižmári, murár, sedlár, ba i kňaz. R. 1686 získala rodina erb: v modrom štíte na zelenom trojvrší je zlatá koruna, z ktorej vyrastá jeleň prirodzenej farby, držiaci tri šípy (perá?). Na klenote sú tri pštrosie perá – uprostred strieborné,krajné modré. K najznámejším členom rodu patril Šebastián,sedlársky majster, na začiatku 18. storočia dokonca cechmajster. Od r. 1650 bol senátorom, v r. 1663– 1665 zástupcom richtára. Bojoval aj r. 1709 proticisárskym vojakom, ktorí obkolesili mesto a v boji bol ranený. Bol väznený a 16. decembra 1709 spolu s Krayom a Lánym popravený. Pravdepodobne jeho synom bol tiež…
Pirhalla Martin

Pirhalla Martin

PhDr. ThDr. Martin Pirhalla sa narodil 12. októbra 1852 v Kežmarku a zomrel 30. novembra 1922 v Spišskej Kapitule. Narodil sa v remeselníckej rodine ako potomok pôvodne poľského zemianskeho rodu. Navštevoval školu v Kežmarku. V rokoch 1864 – 1868 študoval na gymnáziu v Levoči, 1868 – 1872 vo Veľkom Varadíne, 1872 – 1876 na univerzite vo Viedni ako chovanec Pázmanea, 1880 – 1883 Augustinca. Roku 1876 bol vysvätený za kňaza. Získal titul PhDr. V roku 1876 bol kaplánom v Liptovskom Mikuláši, 1877 profesorom fi lozofi e v bohosloveckom seminári a učiteľskom ústave na Spišskej Kapitule. V roku 1880 – 1883 pokračoval v štúdiu vo Viedni v Augustineu. Od roku 1883 prednášal v spišskom seminári biblické vedy. V roku 1885 dosiahol doktorát teológie. V roku 1889 prednášal kánonické právo a cirkevnú históriu v seminári v Spišskej Kapitule. V roku 1890 sa stal farárom a v roku 1901 dekanom v Podolínci. V roku 1891 sa stal dekanom Staroľubovnianskeho dištriktu. Roku 1909 mu pribudol…
Petráš Milan

Petráš Milan

prof. RNDr. Milan Petráš CSc. sa narodil 26. apríla 1930 vo Veľkej Frankovej a zomrel 26. novembra 1999 v Bratislave. V r. 1940 – 1948 vynikajúco študoval na Štátnom gymnáziu v Kežmarku. Po matúre sa zapísal na fyziku na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej (neskôr Komenského) univerzity v Bratislave. Štúdium ukončil r. 1952 diplomovou prácou Relativistické vlnové rovnice. Po skončení štúdií sa stal ašpirantom prof. Dionýza Ilkoviča, zakladateľa modernej slovenskej fyziky, potom bol ašpirantom v Prahe u profesora Václava Votrubu. Od r. 1955 pôsobil na Katedre fyziky Prírodovedeckej fakulty a od r. 1980 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Táto fakulta sa vyčlenila z Prírodovedeckej fakulty. V r. 1975 – 1990 bol vedúcim Katedry teoretickej fyziky a v r. 1969 – 1970 bol prodekanom Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 1980 sa stal vysokoškolským profesorom teoretickej fyziky. Mal ešte aj iné funkcie: v r. 1967 – 1977 pracoval ako riaditeľ Laboratória experimentálnej a teoretickej fyziky (neskôr sa premenovalo na Ústav fyziky Prírodovedeckej fakulty UK).…
Wieland Babetta

Wieland Babetta

Babetta (Barbora Alžbeta) Wieland sa narodila 15. novembra 1799 vo Vlkovej a zomrela 23. novembra 1882 v Kežmarku. Babetta von Wieland pochádzala z bohatého barónskeho rodu von Wieland, ktorý sa usadil vo Farkašovciach (Vlkovej) a tam mal aj dva kaštiele.Matka pochádzala z rodu Görgey z Toporca –bolo zvykom, že šľachtické rody sa navzájom kvôli majetkom spájali. Otcov brat Juraj (1763 – 1849)bol poľným maršalom. Rodina sa presťahovala do Kežmarku okolo roku 1817 – tu študoval Babettin brat Andrej a aby nemusel dochádzať, bohatý otec kúpil v meste dom. Babettinou najbližšou priateľkou sa stáva barónka Barbora von Badánia právnik Jakub Meltzer. V dome Badániovcov nadnešnom Hlavnom námestí č. 46 spoznala mladého kežmarského profesora Jána Chalupku. Postupom času sa obaja mladí ľudia zblížia až natoľko,že si začali tykať a tykanie v tej dobe znamenalo už vážnu známosť. Chalupkovi však bola odporná namyslenosť meštianskych vrstiev, s ktorými sa často dostával do sporov. Po konfliktoch sa rozhodol Kežmarok opustiť. Jeho odchod sa najviac dotkol Babetty…
Ruppeldt Miloš

Ruppeldt Miloš

Miloš Ruppeldt sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave. Narodil sa v národnobuditeľskej rodine Karola Ruppeldta, hudobného skladateľa, učiteľa a zbormajstra.Po ľudovej škole v rodnom meste nastúpilna gymnázium v Kežmarku. Už tu sa zapájal do národného života. Pôsobil v tajnom vzdelávacom spolku Kytka. Po jeho prezradení bol vylúčený zo školy. Ďalej študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnicia na učiteľskom ústave v Oberschützene. Základy hudby získal od otca, v r. 1902 začalštudovať na konzervatóriu v Lipsku. V rokoch1905 – 1910 žil v Argentíne, kde sa živil ako učiteľklavírnej hry, kaviarenský klavirista a ladič klavírov. Súčasne študoval na hudobnom ústave G. Verdiho v Buenos Aires, kde získal r. 1909 diplom profesora klavírnej hry. Počas pobytu organizoval slovenských emigrantov, zakladal spevokoly.V rokoch 1911 – 1913 pokračoval ako štipendista v štúdiu na konzervatóriu v Lipsku (klavír, teória a kompozícia, inštrumentácia, organová hra,operný zborový spev a sólový spev). Súčasne absolvova l6 semestrov na hudobno-filozofickej fakulte.V rokoch 1913 –…
Mihálik Daniel

Mihálik Daniel

Daniel Mihálik sa narodil 10. októbra 1767 v Hybiach a zomrel 18. novembra 1840 v Kežmarku. Na lýceu v Kežmarku študoval v r. 1789 – 1793, univerzitné štúdiá absolvoval v Jene v r. 1796 – 1978, kde študoval teológiu, fi lozofi u, matematiku a prírodné vedy. Po skončení štúdií bol vychovávateľom a profesorom na kolégiu v Sárospataku, r. 1801 dostal pozvanie na lýceum do Kežmarku, ktoré prijal. Hneď bol zaradený na katedru teológie, ktorá vznikla v roku jeho príchodu. Stal sa jej prvým profesorom, učil na nej v r. 1801 – 1840. Viedol aj praktické cvičenia teológov v ich rodnom jazyku – teda aj v slovenčine. Správa o profesoroch z r. 1818/19 ho charakterizuje takto: „Slovák… pozná jazyky používané vo vlasti: latinský, materinský, nemecký, maďarský, orientálne, grécky a hebrejský, čiastočne francúzsky a taliansky… Učí teológiu, fi lozofi u, matematiku a fyziku.“ R. 1826 napísal 400-stranové dielo o fyzike Institutio physicorum prolegomena. Ako spomínal jeho žiak Pavol Hunfalvy, Mihálik zaujal mládež svojimi…
Roth Samuel

Roth Samuel

Dr. Samuel Roth sa narodil 18. decembra 1851 vo Vrbove a zomrel 17. novembra 1889 v Levoči. Pochádzal z chudobnej rodiny. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku a peštianskej univerzite, kde po ukončení r. 1874 získal doktorát. Potom sa stal vynikajúcim profesorom a od r. 1887 riaditeľom vyššej reálky v Levoči. Bol aj školským inšpektorom evanjelického zboru v Levoči. Tiež sa stal jedným z hlavných funkcionárov Uhorského karpatského spolku a zaslúžil sa o výstavbu budovy Karpatského múzea v Popradea o propagovanie Karpát v zahraničných časopisoch. Vydal a vypracoval niekoľko učebníc pre strednéškoly, venoval sa speleologickým výskumomvýchodoslovenských jaskýň. Robil a opísal geologické, paleontologické a archeologické výskumyv jaskyniach obce Poráč, Ružín, Veľká Lodina; Lipovskújaskyňu v pohorí Branisko, jaskyne v Dreveníku,v Muráni, v Novom, jaskyne vo Vysokých,Nízkych a Belianskych Tatrách. Zaoberal sa a študoval reliéf Vysokých Tatier,čím položil základy tatranskej glaciológie. Študovalaj niekdajšiu činnosť ľadovcov v Tatrách.Svoje práce publikoval aj v zahraničných médiách,čím vyvolal veľký záujem prírodovedcovo tatranskú oblasť. V priebehu 13 rokov napísal 18 učebníc,…
Lichard Daniel

Lichard Daniel

Daniel Lichard sa narodil 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči a zomrel 17. novembra 1882 v Skalici. Študoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote, odkiaľ prišiel na kežmarské lýceum. Tu zotrval v rokoch 1823 – 1828. Je možné, že bol aj členom Slovenskej študentskej spoločnosti. Z tých čias sa dokumenty o jej činnosti nezachovali, pretože na ďalších štúdiách na lýceu v Bratislave bol jedným zo spoluzakladateľov Spoločnosti česko-slovanskej, dokonca bol aj jej predsedom. Teológiu študoval vo Viedni, ako farár pôsobil v Ochtinej a Skalici, medzitým učil na lýceu v Banskej Štiavnici. Už ako známy publicista daroval kežmarským študentom do ich „slovanskej“ knižnice viacero kníh slovanských autorov. Bol vydavateľom Domovej pokladnice – prvého slovenského ľudového kalendára (1841), založil prvý hospodársky časopis Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život (1848), vydával Slovenský pozorník a hospodársky časopis Obzor. Napísal viacero populárno-odborných diel (Poučenie o cholere, Rozmluvy o Matici slovenskej, Malý účtovník…) Literatúra: SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 403.
Szontagh Jozef

Szontagh Jozef

JUDr. Jozef Szontagh sa narodil 9. januára 1914 v Revúcej a zomrel 13. novembra 1983 v Kežmarku. Študoval v Revúcej a Rožňave, právo v Bratislave,doktorát práv získal r. 1939. Pracoval na viacerých miestach, napokon r. 1958 sa stal archivárom na ONV v Kežmarku. Zaujímavosťou je, že aj jeho svokor Bruno Bene bol kedysi kežmarským archivárom. Keď po územnej reorganizácii bol nezmyselne presťahovaný aj kežmarský archív (na MNV sa preňako pre „buržoázny“ element nenašlo miesto, po splynutí Kežmarku a Ľubice našiel zase ľubický archív miesto na povale prístavby reduty), odišiel s ním aj Dr. Szontagh. Archívy sa sústredilido Starej Ľubovne, ktorá po územnej reorganizácii pripadla tiež do okresu Poprad. Stará Ľubovňa sa však r. 1968 zase osamostatnila ako okres a archívy sa sťahovali do Popradu – aj Dr. Szontagh,ktorý sa stal r. 1968 riaditeľom Okresného archívu v Poprade. Ovládal perfektne aj jazyk maďarský,nemecký a latinský, nemal problém s čítaním starých listín. Nezištne pomáhal mnohým bádateľom dokonca aj prekladom. Písal o cechoch a remeslách v…
Vladislav I. Jagelo

Vladislav I. Jagelo

Vladislav I. Jagelo sa narodil 31. októbra 1424 v Krakove v Poľsku a zomrel 10. novembra 1444 pri Varne v Bulharsku. V roku 1440 ho väčšina uhorskej šľachty zvolila za uhorského kráľa ako nástupcu Albrechta II.Habsburského, pretože ho považovala za vhodného kandidáta na ochranu Uhorska proti expandujúcej Osmanskej ríši. Jeho pozícia v Uhorsku sa skomplikovala, keď si vdova po kráľovi Albrechtovi najala Jána Jiskru na ochranu práv svojho maloletého syna Ladislava, zvaného Pohrobok.Rozdelil sa aj Spiš. Kežmarok sa pridal na stranu Vladislava, za čo mu on r. 1440 udelil privilégium,podľa ktorého mohli Kežmarčania cestovať cez Poľsko bez platenia cla, dokonca chcel urobiť Kežmarok politickým centrom Spiša. Napokon r. 1442 uzavrel s Jiskrom dočasnú dohodu a sústredil sa na akcie proti Turkom. V roku 1443 podnikol spolu s uhorským vojvodcom Jánom Huňadym jednu z najvýznamnejších vojenských akcií Uhorska proti Turkom: dobyli Niš,obsadili Sofiu, dostali sa až po pohorie Balkán,avšak kvôli prichádzajúcej zime sa vrátili. 6. mája 1444 Vladislav dokonca navštívil Kežmarok. Padol v tom…
Kovč Segej

Kovč Segej

Komunistický režim na Slovensku uzatvoril hranice a mnohí sa stali obeťami prenasledovania agentmi Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Kto nesúhlasil s vtedajším režimom bol pokladaný za nepriateľa štátu a vyvrheľa spoločnosti. Zaujímavý príbeh z tých čias sa písal aj v našom meste, kde ako stavebný robotník pracoval gréckokatolícky kňaz Sergej Kovč. Sergej Kovč sa narodil 29. augusta 1911 v Pidvoločiskách na Ukrajine do rodiny kňaza. Starý otec Grigorij zahynul ako vojenský kaplán. Otec Sergeja Kovča dobrovoľne nastúpil do koncentračného tábora, kde svoj život venoval pomoci druhým a bol umučený tak, že ho spálili v kremačnej peci, a neskôr bol cirkvou za tento svoj obetavý čin vyhlásený za blahoslaveného. Zápis o Sergejovi Kovčovi, ktorý podľa záznamu pracoval v stavebnom podniku v Kežmarku, nachádzame v jednom z mnohých spisov ŠtB, ktoré boli o ňom spísané: „Dňa 25. septembra 1966 sa zišiel Prameň (meno agenta ŠtB) pred kostolom v Tatranskej Lomnici s bývalým rímskokatolíckym farárom Sergejom Kovčom, ktorý býva v Tatranskej Lomnici a pracuje v Kežmarku. Prameň sa menovaného spytoval, či nehovoril s bývalým biskupom Hopkom, ktorý pred nedávnom bol vo…
Tököli (Thököly) Štefan I.

Tököli (Thököly) Štefan I.

Štefan I. Tököli (Thököly) sa narodil 12. decembra 1581 v Kežmarku a zomrel 8. novembra 1651 v Kežmarku. Po smrti Šebastiána prevzal jeho majetky prvorodenýsyn Štefan I., ktorý bol už v tom čase prísediacim kráľovskej hornouhorskej tabule. Za mládenectva precestoval celú Európu. Ale ani zajeho čias sa vzťahy s mestom nezlepšili. Ba okrem toho, že mu Kežmarčania financovali všetky cesty,donútil ich kupovať svoje víno, hoci mesto malo svoje vlastné vinice v oblasti Tokaja. Práve za jeho panstva sa vzťah medzi hradoma mestom tak vyostril, že takmer na dennom poriadku boli pouličné zrážky, únosy, prepady i zákerné vraždy. O týchto časoch hovorí vyšetrovanie kráľovskej komisie z r. 1648: „Tököli mnohokrát násilne domy, polia, lúky,záhrady kežmarských mešťanov obsadil, a tak krika plač sirôt nie je v meste neobvyklým javom…Tököliho služobníci poškodzovali úrodu na poliach a obyvateľov na ulici verejne napádali a týrali…Jedného služobníka, ktorý svojvoľne zapálil v meste dom, Tököli nasilu zo žalára vytiahol a vyslobodil…” Zvlášť závažná bola odpoveď istého levočského mešťana, ktorého…
Lipták František

Lipták František

František Lipták sa narodil 29. septembra 1894 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1967 v Kežmarku, pochovaný je v Bratislave. Navštevoval Vyššiu obchodnú školu. Pracoval na viacerých miestach – v Tatranskej Lomnici, Spišskej Novej Vsi atď. Patril medzi milovníkov, ale aj znalcov Tatier. R. 1921 bol spoluzakladateľom Tatranského horolezeckého a alpinistického krúžku IAMES, Spolku tatranských lyžiarov v Spišskej Novej Vsi a i., pracoval v nich aj ako najvyšší funkcionár. Bol známym horolezcom a propagátorom Tatier, písal o nich, v r. 1924 –1967 pracoval aj ako člen redakcie Krás Slovenska. S J. Šimkom vydal v Liptovskom Mikuláši r. 1942 publikáciu Vysoké Tatry – turistický sprievodca liptovskými dolinami. Kniha sa dožila viacerých vydaní. Literatúra: SBS III. Martin: Matica slovenská 1989, s. 413 – 414.
Pfeiffer Michal

Pfeiffer Michal

Dr. Michal Pfeiffer sa narodil 19. októbra 1721 v Kežmarku a zomrel 7. novembra 1809 v Kežmarku. Starý otec Zachariáš založil v Kežmarku r. 1680 lekáreň a po jeho nešťastnej smrti (padla mu tehla na hlavu) ju prevzal syn Michal starší. Michal mladší študoval v Kežmarku a Debrecíne, prírodné vedy a medicínu od roku 1741 v Jene, v r. 1743 v Halle a opäť v Jene, kde 24. 10. 1745 získal titul doktora medicíny a jeho dizertácia vyšla v tom istom roku v Jene pod názvom Disertatio inauguralis medica de similitudine signorum judicationis et mortis in febribus acutis proxime instantis. Jeho znalosti ocenili natoľko, že ho požiadali, aby ostal prednášať na lekárskej fakulte v Jene. Na to však vypukla pruská vojna, čo zmenilo jeho rozhodnutie a vrátil sa domov, kde sa stal mestským lekárom a lekárom spišských kláštorov, ale svojich pacientov mal aj v haličských kláštoroch. Hoci bol evanjelikom, stal sa dokonca lekárom varadínskeho biskupa Čákiho. R. 1776…
Steiner Karol

Steiner Karol

Karol Steiner sa narodil v roku 1835 v Kežmarku a zomrel 5. novembra 1887 v Kežmarku. Rodina Steiner bola veľmi rozvetvená. Karol patril k najznámejším členom – vyrábal nielen bežné zámočnícke výrobky, ale aj ohňovzdorné skrine a trezory, ktoré predstavil na Prvej priemyselnej výstave v Kežmarku r. 1865. Pracoval aj v dobrovoľnom hasičskom zbore a streleckom spolku.Jeho vývesný znak sa nachádza v expozícii cechova remesiel Múzea v Kežmarku. Literatúra: Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.
Linberger Štefan

Linberger Štefan

Štefan Linberger sa narodil 21. decembra 1825 v Šoproni v Maďarsku a zomrel 4. novembra 1902 v Kežmarku. Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval na lýceu v Šoproni a teológiu v r. 1846 – 1849 na nemeckých univerzitách v Tübingene, Jene a Halle. V jeho živote sa strieda učiteľské povolanie s kňazským: v r. 1849 – 1852 učil na gymnáziu v Šoproni, v r. 1852 – 1859 v Prešove, v r. 1859 – 1865 pôsobil ako farár v Dobšinej, v r. 1865 – 1871 bol zase riaditeľom učiteľského ústavu v Oberschützen, až napokon r. 1871 prišiel za evanjelického farára do Kežmarku. Bolo to v čase, keď sa početná nemecká evanjelická obec rozhodla postaviť nový kostol. Drevený artikulárny kostol z r. 1717 bol už staticky narušený a navyše nemal „reprezentačný“ vzhľad, po akom Kežmarčania túžili. Snahy o stavbu kostola siahajú až do polovice 60. rokov 19. storočia, konkrétny obraz však začali nadobúdať až po príchode nového farára. Cirkevníci získali zdarma projekty od profesora architektúry…
Šalling Ján

Šalling Ján

MUDr. Ján Šalling sa narodil 27. júla 1922 v Mengusovciach a zomrel 4. novembra 2006 v Košiciach, pochovaný je v Kežmarku. Študoval na Slovenskom gymnáziu v Kežmarku,kde maturoval r. 1942. Po maturite sa zapísal na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (neskôr Univerzity Komenského) v Bratislave. Po promócii začal r. 1950 pracovať na chirurgicko-gynekologickom oddelení v Kežmarku. V snahe odborne rásť sa zaujímal o výsledky práce svojich predchodcov, hlavne primára Dr. Pavla Stenczela, ktorý ako Nemec opustil Slovensko.Podľa novátorskej metódy Dr. Stenczela (tzv. stabilná osteosyntéza) začal postupovať pri operáciách zlomenín aj Dr. Šalling – vedomosti si rozšíril aj študijným pobytom v Úrazovej nemocnici v Brne. Aj kvôli žiarlivosti svojich nadriadených opustil Kežmarok (tu sa aj oženil s budúcou lekárkou Zlatou, rod. Jackovou) a išiel r. 1954 do Košíc za asistenta Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice v Košiciach, kde pracoval pod vedením profesora Jána Kňazovického. Keďže bol veriaci kresťan– evanjelik a to nezapieral, r. 1959 musel odísť z fakulty i nemocnice do…
Stenczel Hugo

Stenczel Hugo

Hugo Stenczel sa narodil 27. marca 1808 v Kežmarku a zomrel 3. novembra 1883 v Kežmarku. Hugo pochádzal z advokátskej rodiny. Študoval na gymnáziu v Kežmarku okrem III. a IV. triedy, na ktoré chodil v Rožňave. Na kežmarskom lýceu ho učili známi profesori – Ján Chalupka, Daniel Mihálik,Ján Schneider, Štefan Kraľovanský a Ján Benedikti.Najviac si obľúbil Chalupku, ktorý mal so študentmi štylistické cvičenia v latinskom jazyku a študenti samali nielen rečou, ale aj písomne vyjadrovať. Štylistické cvičenia sa robili každú stredu a sobotu od 8. do 9. hodiny ráno. Najlepšie práce boli zapísané do knihy cti Specimina stylilatini, ktorú zaviedol tiež Ján Chalupka. Za roky 1818 – 1824 sa do knihy zapísalo 161 autorov s 345 prácami.Medzi autormi dominujú neskorší profesori lýcea František Nadler, Samuel Bene a Hugo Stenczel. V r. 1828 – 1830 študoval Hugo Stenczel na univerzite v Halle. Z univerzity sa vrátil do rodného mesta a 24. júla 1830 sa stal na kežmarskom gymnáziu profesorom syntaxe. V 1840 postúpil…
Vajdovský Ján

Vajdovský Ján

ThDr. Ján Vajdovský sa narodil 1. novembra 1830 v Kežmarku a zomrel 21. mája 1914 v Spišských Vlachoch. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Rožňave,následne sa venoval štúdiu teológie na Viedenskej univerzite ako chovanec Pázmanea. Vysvätený za kňaza bol roku 1854, následne pôsobil ako kaplán v Kežmarku. V roku 1857 vo Viedni dosiahol titul doktora teológie na Univerzite sv. Augustína. Potom bol zase kaplánom v Kežmarku. V roku 1859 v spišskom seminári bol profesorom morálnej a pastorálnej teológie a prefektom v spišskom seminári. Od roku 1873 pôsobil ako farár a dekan v Spišských Vlachoch. Od roku 1875 bol prísediacim biskupského konzistória, od roku1876 pôsobil ako titulárny kanonik a dekan. Ján Vajdovský pôsobil ako doktor teológie, dekan– farár v Spišských Vlachoch, profesor teológiev seminári na Spišskej Kapitule, podpredseda historickej spoločnosti. Jeho meno je späté s dejinami kunsthistórie u nás. Publikoval články o freskách v Žehre, ktoré dnes patria do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Stal sa aj členom celouhorskej komisie na ochranu a súpis pamiatok Spiša.…
Leudischer Juraj

Leudischer Juraj

Juraj Leudischer sa narodil v Levoči a zomrel v roku 1560 v Strážkach. Juraj Leudischer sa považuje za prvého šíriteľa reformačnej myšlienky Dr. Martina Luthera v Kežmarku a blízkom okolí. Pôvodne bol údajne remeselníkom – krajčírom, resp. kožušníkom. Po štúdiách teológie v Krakove bol vysvätený v Budíne r. 1522 za rímskokatolíckeho kňaza a pôsobil ako kaplán v rodnej Levoči. Nedodržiaval však predpísaný celibát, kvôli čomu Levoču opustil a v Sliezsku sa oženil so svojou levočskou láskou. Vzdal sa katolíckeho kňazstva a stal sa kupcom. Keď sa vrátil do Levoče, zatkli ho a prepustili len na príhovor tamojšieho farára. Či z trucu alebo presvedčenia prijal učenie Martina Luthera, to sa už nedozvieme, ale napokon sa stal jeho horlivým prívržencom. Z Levoče odišiel Leudischer do Kežmarku, kde r. 1530 bol mestskou radou zvolený za miestneho farára a dňa 26. septembra 1531 prevzal inventár fary. Leudischer sa nepokladal za neomylného kňaza, ale len za „kazateľa a služobníka Božieho slova“. Bol proti celibátu – sobášil aj…
Lasky Albert

Lasky Albert

Albert Lasky sa narodil v roku 1536 v Kežmarku a zomrel v roku 1605 v Poľsku. Po svojom otcovi Hieronymovi, majiteľovi kežmarského hradu, zdedil nielen majetky, ale aj fi – nančné problémy: veľa cestoval, prijímal hostí, najímal si žoldnierov. Albert si dokonca zavolal z pražského kráľovského dvora dvoch anglických alchymistov Johna Deeho a Eduarda Kelleyho, aby mu vyrobili zlato, striebro a kameň múdrosti. Pravda, výsledok nebol žiadny. Lasky mestu šesťnásobne zvýšil dane (ročne sa platilo už 600 zlatých, pričom cena meštianskeho domu sa v tom čase pohybovala od 26 do 55 zlatých), požičiaval si od mešťanov ďalšie peniaze a podobne ako otec zálohoval mestské majetky. Albert veno po nebohej prvej žene rozmrhal a napokon sa rozhodol oženiť s bohatou poľskou vdovou Beatou Ostrogskou-Koscieleskou, hoci bol od nej o takmer 20 rokov mladší. Snaha privlastniť si jej majetok a zbaviť sa starnúcej ženy bola rýchlo vyplnená. V prvom roku manželstva, roku 1565, sa Beata vybrala do Tatier k Zelenému plesu – údajne tam šla…
Lorx Alexander

Lorx Alexander

Dr. Alexander Lorx sa narodil 15. novembra 1839 v Kežmarku a zomrel 30. októbra 1917 v Levoči. Manželka Irma Laura bola dcérou farára Ondreja Šoltísza z Matejoviec a Alžbety Karolíny, rod. Adamiovej. Po absolvovaní gymnázia v Kežmarku študoval na lekárskej fakulte v Pešti, ktorú ukončil v r. 1865 udelením titulu doktora medicíny. Neskôr získal diplom chirurga a pôrodníka. Pôsobil ako praktický lekár v Matejovciach, následne ako hlavný lekár provincie 16 spišských miest v Spišskej Novej Vsi a župný lekár v Levoči. Po r. 1890 učil na gymnáziu v Kežmarku a pôsobil ako kúpeľný lekár v Smokovci. V r. 1915 obdržal čestný doktorát Budapeštianskej univerzity. Venoval sa zdravotníckej osvete. R 1912 spolu s levočským mestským lekárom B. Rožnaiom založil Spolok pre boj proti pľúcnej tuberkulóze, viedol protituberkulózny ústav s laboratóriom a nemocničnými lôžkami. Bol spoluzakladateľom, tajomníkom a predsedom Spolku spišských lekárov a lekárnikov. O 25-ročnej činnosti spolku napísal v roku 1893 prácu A szepesmegyei orvosok és gyógyszerészek egyesületének 25 – évi müködése…
Špirko Jozef

Špirko Jozef

doc. ThDr. Jozef Špirko sa narodil 2. apríla 1896 v Rybníčku pri Spišskom Podhradí a zomrel 30. októbra 1954 vo Fričovciach. Jozef Špirko prišiel na svet v chudobe. Jeho otecbol kapitulským horárom na „Rybníčku“, prepustili ho však predčasne s mizernou penziou. Jozef študoval na gymnáziu v Levoči a v Rožňave. Štúdium teológie absolvoval na viacerých miestach –rok v Rožňave, rok v Spišskej Kapitule a dokončil ho na Viedenskej univerzite. V júli 1920 bol vysvätený za kňaza a prvú kaplánku mal v Zázrivej.V tom istom roku bol preložený do Kežmarku.Ako kaplán sa staral o rodinu, rodičov i súrodencova táto starosť ostala na jeho pleciach po celý jeho kňazský život. Existenciálna skúsenosť už z detstva utvárala v ňom cit, postoj, živelné angažovanie.Špeciálne sa zaujímal o vzťah cirkvi a jej predstaviteľov v rozličných dobách k sociálnej otázke. Zaujímal sa tiež o fenomén klerikalizmu. V Kežmarku pôsobil v rokoch 1920 – 1927 pod vedením vtedajšieho farára, čestného spišského kanonika vdp. Jána Janečku. V Kežmarku sa začal venovať…
Palenčár Ján

Palenčár Ján

JUDr. Ján Palenčár sa narodil 2. novembra 1880 v Kežmarku a zomrel 28. októbra 1972 v Bratislave. Chodil na kežmarské gymnázium, maturoval v Nyiregyházi. Zapísal sa na právnickú fakultu v Budapešti, ale onedlho prestúpil do Košíc. V Koložvári (dnes Kluj v Rumunsku) si spravil doktorát. Potom bol menovaný za právnického praktikanta do maďarského mesta Gyulafehérvár a onedlho sa stal notárom okresného súdu v Lengyeltót (mestečko južne od Balatonu). Ani tam nepobudol dlho, lebo mu ponúkli prácu v Kežmarku, kam sa vrátil v júni 1914. Na mestskom úrade prebral vojenské záležitosti, matriku a agendu priemyslu. Ani na tomto mieste nepracoval dlho, lebo vypukla I. svetová vojna a musel narukovať. Kežmarský policajný veliteľ mu daroval svoju šabľu a jeho agendu prebral mešťanosta. • Ako člen 9. dobrovoľníckeho pluku sa v polovici augusta 1914 dostal do Poľska – pluk mal brániť pevnosť Przemysl. Tam bol ranený do nohy. Najprv ho odviezli do Budapešti, potom poslali do lazaretu v Kežmarku. Avšak po…
Vidaković Milovan

Vidaković Milovan

Milovan Vidaković sa narodil v máji 1770 a zomrel 28. októbra 1841 v Pešti v Maďarsku. V r. 1788 prišli jeho rodičia do Uhorska. Pretoštudoval v Igride (dnešnej Vojvodine), Szegedíne,Novom Sade, Temešvári a štúdiá zakončil právom na lýceu v Kežmarku. V Kežmarku študoval ako privátny učiteľ synov bohatých obchodníkov z Nového Sadu. V r. 1817 – 1824 bol profesorom na pravoslávnom gymnáziu v Novom Sade, keď bol riaditeľom Pavol Jozef Šafárik. Istý čas pôsobil v Pešti, kde sa staral určitý čas o Jakova Ignjatoviča, známeho srbského spisovateľa. Svoje romány písal ľahkým populárnym štýlom a pol storočia bol najčítanejším srbským spisovateľom,ktorý písal predvukovským jazykom. Spájal zábavné s užitočným, históriu s vlastenectvom a tak prebúdzal srbské vlastenecké povedomie. Jeho najznámejšie diela sú Usamljeni junoša (1810) Velemíri Bosiljka (1811), Ljubomir u Jelisijumu I. – III.(1814, 1817, 1833). Kasija carica (1824), Siloan i Mileva(1829), Ljubezna scena u veselom dvoru Ive Zagorice(1833), Selim i Merima (1839) a ďalšie. Literatúra: POPOVIĆ, Isidora – MILIĆ, Ljiljana, Nový Sad, Fil.Fak., Srbsko:…
Schmitz Ján Juraj

Schmitz Ján Juraj

Ján Juraj Schmitz sa narodil pred 25. májom 1765 v Kežmarku a zomrel 26. októbra 1826 v Bialsko-Biała v Poľsku. Študoval v Kežmarku a na univerzite v Greifswalde.Po ukončení školy sa vrátil do rodného mesta, kde bol v r. 1787 – 1789 pedagógom školy.Odtiaľ odišiel za farára do Veľkej Lomnice,kde pôsobil v r. 1789 –1806. V tom období bol aj seniorom. R. 1806 prešiel z Lomnice do Bialska,kde sa stal moravsko-sliezskym superintendentom.Uhorsko opustil zrejme preto, lebo bránil samostatné rozhodovanie farárov pred zásahmi svetských inšpektorov. Písal po nemecky – vydal príležitostné kázne. Po nemecky písal aj svetskú lyriku. Literatúra: SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s. 226.    
Scholcz (Scholtz) Fridrich

Scholcz (Scholtz) Fridrich

Fridrich Scholcz (Scholtz) sa narodil 16. júla 1831 v Ruskinovciach a zomrel 25. októbra 1911 v Kežmarku. Pochádzal z malomeštiackej rodiny. Ľudovú školu skončil v rodnom mestečku, odkiaľ prešiel na lýceum do Kežmarku, po 8 rokoch štúdií a po matúre odišiel na evanjelické kolégium do Prešova na štúdium teológiea filozofi e. V r. 1857 – 1858 študoval teológiu,literatúru, históriu a filozofi u na univerzite v Jene.Hoci mal možnosť stať sa farárom a pôsobiť mimo územia Spiša, vrátil sa do mesta svojich stredoškolských štúdií – do Kežmarku. Tu v rokoch 1858 – 1893 pôsobil na gymnáziu (stále nazývaného lýceum) ako veľmi obľúbený a ľudský profesor maďarčiny, nemčiny a dejepisu. Určite aj z tých dôvodov bol v rokoch1870 – 1879 a 1888 – 1891 zvolený za riaditeľa školy.Po roku 1893 odišiel do dôchodku, avšak do smrti zotrval v Kežmarku. Býval v dome na dnešnej Ulici Dr. Alexandra č. 12. Scholczovým obľúbeným žiakom bol Pavol Országh Hviezdoslav, neskôr najväčší slovenský básnik, ktorý v Kežmarku…
Lam Šebastián Ambrosius

Lam Šebastián Ambrosius

Šebastián Ambrosius Lam sa narodil 23. augusta 1544 v Kežmarku a zomrel 24. októbra 1600 v Kežmarku. Šebastián Ambrosius Lam sa narodil v Kežmarku v r. 1544 (iné pramene 1542), kde aj študoval. Najprv (1572 – 1575) pôsobil ako učiteľ v Spišskej Belej a v Spišskej Sobote. Potom (1575 – 1577) odišiel na univerzitu do Wittenbergu a po návrate sa stal rektorom kežmarského lýcea. R. 1580 (niektoré pramene uvádzajú už rok 1578 alebo až 1581) odišiel do Prešova, kde bol evanjelickým farárom do roku 1583. Potom sa vrátil do Kežmarku, kde tiež pôsobil ako farár. Po roku 1591 sa stal prívržencom kalvinizmu. Pod ochranou rodiny Tököli viedol vieroučné spory hlavne s učiteľmi šľachtickej školy Gregora Horvátha Stansitha v Strážkach. Evanjelické synody v Levoči 1595 a v Prešove 1596 ho obvinili z kryptokalvinizmu, synoda v Sabinove 1599 ho už obvinila ako falošného proroka a kalvinistu. Vďaka svojmu vzdelaniu a spisovateľskej činnosti mal medzinárodné kontakty s učenými kruhmi vo Viedni, Prahe a v…
Stodola Kornel Milan

Stodola Kornel Milan

Kornel Milan Stodola sa narodil 26. augusta 1866 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 21. októbra 1946 v Bratislave. Brat Aurela – otca teórie parných turbín a Emila– významného slovenského politika a právnika,ktorí študovali tiež v Kežmarku. Študoval na evanjelickom gymnáziu v Lučenci, Kežmarku – v školskom roku 1878/79 navštevoval 2. ročník, v Prešporku a v Prešove. Potom študoval vo Viedni. Bol spolumajiteľom rodinnej garbiarskej fabriky,členom správy tlačiarne Melantrich, tajomníkom nemocnice a pracovníkom tlačového dozoru vo Viedni, vládnym referentom železníc, pôšta telegrafov na Slovensku, predsedom Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, popredným predstaviteľom slovenských národohospodárskych a podnikateľských kruhov svojej doby. Bol politicky činným v Slovenskej národnej strane, potom po vzniku ČSR v Slovenskej národnej a roľníckej strane. Bol reprezentantom politiky centralizmu, dlhoročným poslancom a senátorom Národného zhromaždenia. Stál pri zrode bratislavských Dunajských veľtrhov, bol spoluzakladateľom Bratislavskej plodinovej burzy, Živnostenských úverových ústavov, predsedom Národohospodárskeho ústavu a členom viacerých národohospodárskych organizácií a inštitúcií. Propagoval šport a turistiku na Slovensku. Literatúra: SBS V. Martin: Matica slovenská 1992, s.…
Schwing Pavol

Schwing Pavol

Pavol Schwing sa narodil 16.decembra 1858 v Podolínci a zomrel 21. októbra 1941 v Kežmarku. Schwing (pochádzal z Podolínca, hoci v nekrológusa hovorí o Kežmarku) po vyučení za hodinára a zlatníka získal r. 1880 na výstave v Arade za svoje výrobky striebornú medailu. V novembri 1881 si otvoril hodinárstvo a zlatníctvo v domena dnešnej Ulici Dr. Alexandra č. 21. Predával aj optické pomôcky. Za ďalšie svoje výrobky získal r. 1885 na výstave v Budapešti veľkú medailu.R. 1891 mal už obchod na dnešnej Hviezdoslavovej ulici č. 8. Nad obchodom visela veľká reklama v podobe hodín, ktorá sa „stratila“ začiatkom 60.rokov 20. storočia. Zostrojil údajne aj veľké hodiny na radničnej veži, o ktoré sa potom staral aj jeho syn Vojtech (Béla). Bol znalcom starožitností,svoj dom mal vkusne zariadený hodnotným nábytkom a vzácnymi doplnkami. Bol dlhoročným členom miestneho streleckého spolku a presbyterom evanjelickej cirkvi. Mal jedenásť detí, prežili ho len štyri deti. Jedna z jeho dcér sa vydala za Friedricha (Frigyesa) Heftyho, ktorý bol priekopníkom letectva a neskôr…
Repp Fridrich

Repp Fridrich

PhDr. Fridrich Repp sa narodil 16. septembra 1903 v Liberci v Čechách a zomrel 14. októbra 1974 v Bad Hall v Rakúsku. Študoval na nemeckej univerzite v Prahe (nemeckú,slovanskú a klasickú jazykovedu a východoeurópskedejiny). Stal sa profesorom ev. nemeckéhogymnázia v Kežmarku. V rokoch 1927– 1928 zoradil kežmarský a popradský mestskýarchív. V r. 1930 až 1938 bol profesorom na gymnáziuv Prešove, roku 1939 školským radcom voViedni a Liberci, kde aj habilitoval v slavistike. Slúžil v armáde, bol v zajatí do roku 1946. Bolvyhlásený za občana bez štátnej príslušnosti a ažroku 1956 mohol znova nastúpiť ako učiteľ nagymnáziu a univerzite vo Viedni. Roku 1964 sastal profesorom pre bohemistiku. Aj po vysídlení ostal v spojení s karpatskými Nemcami, zúčastňovalsa na ich kultúrnych zrazoch v Nemecku, naktorých mával vlastivedné prednášky. Podporoval kultúrne úsilie karpatských Nemcov v Rakúsku.Redaktor ročenky Karpathenjahrbuch 1960 –1961. Publikoval o dejinách a folkloristike karpatskýchNemcov, o slovanských a staročeských cirkevnýchrukopisoch a zbieral karpatskonemeckéľudové piesne: Zipser Liederblatt (Spišské piesne),Šumperk, 1924. V rokoch 1928 až 1938 bol…
Renner Walter

Renner Walter

Walter Renner sa narodil 28. augusta 1931 v Kežmarkua zomrel 12. októbra 2008 v Kežmarku. Vytrvalosť a húževnatosť boli prvoradé vlastnosti,ktoré predurčovali kežmarského rodákak športom vytrvalostného charakteru. Všestranný základ pre cyklistiku získal v mladosti– v športoch, ako sú lyžovanie, futbal a atletika.Prvé preteky absolvoval v roku 1948 v Kežmarku.Tieto preteky mali pre Kežmarok veľký význam,Športový klub Iskra založil cyklistický klub. V rokoch1956 – 1961 reprezentuje Československúrepubliku a dvakrát r. 1959 a 1960 sa zúčastňujev tomto období na najvýznamnejších amatérskychpretekoch Európy – Pretekoch mieru Praha – Berlín– Varšava. Vrcholom jeho športovej kariéry jevíťazstvo na V. ročníku pretekov Okolo Slovenskar. 1958. Na neofi ciálnych majstrovstvách svetav nemeckom Sachsen-Ringu obsadil tretie miestoza Schurom a Bradlym. Po ukončení športovejčinnosti v roku 1963 sa desať rokov venoval trénerskejpráci s mládežou. Literatúra: Archívne materiály Vladimíra Jančeka z Kežmarku.    
Tököli (Thököly) Žigmund

Tököli (Thököly) Žigmund

Žigmund Tököli (Thököly) sa narodil 7. apríla 1618 v Kežmarku a zomrel 9. októbra 1678 v Kežmarku. Syn Štefana I. z prvého manželstva sa nepovažoval za takého urodzeného ako deti z druhého manželstva,a preto jeho sídlom bol „len“ kaštieľ v Spišskom Štiavniku – tiež tököliovský rodinný majetok. Lenže po odhalení sprisahania Vešeléniho sa začali majetky vinníkov habať v prospech cisára a na rad prišiel r. 1671 aj Spišský Štiavnik ako majetok rodiny Tököli. Žigmund, ktorý sa od sprisahania a od počinov brata Štefana II. dištancoval,a skutočne s tým nič nemal spoločné, vyšetrovaciu komisiu nepresvedčil o svojej nevine, tak istobol žalárovaný a r. 1673 mu odňali všetky majetky.Nakoniec mu skutočne nič nedokázali a po roku bol z väzenia prepustený. Panovník mu vrátil prekvapujúco kežmarský hrad, ale štiavnického panstva sa musel Žigmund zrieknuť v prospech koruny.Utiahol sa do Kežmarku, kde aj umrel. Žigmund bol dvakrát ženatý – z prvého manželstva mal syna Mikuláša (1643 – 1676) a z druhého dcéru. Mikuláš nemal mužských potomkov, a tak…
Lux Jakub

Lux Jakub

Jakub Lux sa narodil 10. októbra 1802 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 8. októbra 1873 v Starej Lesnej. Do školy chodil v Kežmarku, Prešove a Bratislave. Okrem pedagogickej dráhy sa upísal aj Tatrám (vystúpil údajne 98-krát na Lomnický štít). Venoval sa aj botanike a včelárstvu. Literatúra: WEBER, Samuel: Ehrenhalle verdienstvoller Zipser XIX. Jahrhunderts 1800 – 1900. Spišská Nová Ves: Schmidt 1901.
Szent-Istvány Titus

Szent-Istvány Titus

Titus Szent-Istvány sa narodil 26. mája 1823 v Gelnici a zomrel 7. októbra 1888 v Kežmarku. Narodil sa v rodine právnika Samuela Szent –Istványho a Júlie, rodenej Hauserovej. Jeho prvým učiteľom bol spišský maliar Jozef Czauczik.V r. 1844 – 1845 študoval na výtvarnej akadémii vo Viedni, avšak štúdium nedokončil. Po roku 1845 pôsobil ako úradník v Javorine, neskôr ako profesor kreslenia v Kežmarku a na reálke v Levoči až do roku 1887. Manželka Matilda bola rodená Szönyeova. Szent-Istványho tvorba, ktorou neprekročil regionálnu úroveň, zahŕňa romantické portréty a krajinky s motívmi z Tatier a Javoriny.Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach a v Spišskom múzeu v Levoči. Literatúra: Karpathen-Post, r. 9, č. 41, 11. 9. 1888.SBS V. Martin: Matica slovenská 1987.    
Speer Daniel

Speer Daniel

Daniel Speer alebo Uhorský Simplicissimus sa narodil 2. júla 1636 vo Vratislave v Poľsku a zomrel 5. októbra 1707 v Göppingen v Nemecku. Dobrodruh cestujúci po Uhorsku zanechal okrem iného vo svojej knihe Uhorský Simplicissimus dobový opis udalostí v Kežmarku, do ktorého sa dostal r. 1655 a dokonca tu krátko a jštudoval. Píše: „Na Spiši žije priateľský, zhovorčivý,úprimný a mierumilovný ľud. Obyvatelia Horného Uhorska prezývajú Spišiakov prasačiarmi,pretože veľmi radi jedia prasiatka. Mesto Kežmarok, ináč cisárske tržné mesto, leží na Spiši,na dve hodiny od Karpatského pohoria, medziriekou Poprad, Ľubickým potokom a Bielouvodou. Simplicissimus zažil netradičné „privítanie“ pripríchode do Kežmarku. Sprievodca ich hnal, aby sa do večera dostali do mesta. „Usilovali sme sa potom, ako sme najlepšie vládali,avšak ešte asi polhodiny pred mestom počuli sme znieť vojenské bubny ako signál, že sa zatvárajú mestské brány. I keď sme sa potom dobre usilovali,bolo to márne, lebo bránu (zrejme vstupnú Vyšnú bránu) zatvorili ako obyčajne pri západe slnka. O malú chvíľu prišli sem aj mešťania,…
Nicolai (Nikolay) Samuel

Nicolai (Nikolay) Samuel

Samuel Nicolai (Nikolay) sa narodil 1. júna 1751 v Kalinove a zomrel 2. októbra 1807 v Prešove. Študoval v Ožďanoch, Levoči, Kežmarku a Prešove, v r. 1776 – 1778 na univerzite v Tübingene. Od 1779 bol farárom slovenského cirkevného a. v. zboru v Prešove, od 1792 superintendentom – v tejto funkcii zotrval 15 rokov. Napísal tri zväzky kázní. Literatúra: LAZAR, Ervín: Literárna tvorba prešovských superintendentov. Cirkevné listy, r. 98, č. 11, 1985.
Máday Karol

Máday Karol

Karol Máday sa narodil 30. mája 1821 v Kežmarku a zomrel 28. septembra 1870 v Dobšinej. Rod Máday získal zemianstvo a erb r. 1648: v modrom poli na zelenej zemi stála hus (labuť?), v klenote je bojovník, v pravej ruke má šíp, v ľavej luk. K. Máday študoval v Kežmarku, Miškovci a na kolégiu v Prešove fi lozofi u, teológiu a právo. Nemecké univerzity navštevoval v Berlíne, Greifswalde a Jene. Pochodil severné štáty, Taliansko i Švajčiarsko. Po návrate do Uhorska pôsobil najprv od r. 1846 ako pedagóg na nižšom ev. a. v. gymnáziu v Miškovci, od r. 1850 bol farárom v Spišskej Belej. Za farára ho ordinoval superintendent Ján Chalupka, slovenský literát. R. 1859 vyšiel vo Viedni náboženský patent, ktorý Spiš odmietol s tým, že ide o obmedzenie protestantskej autonómie (išlo skôr o obmedzenie autonómie v Uhorsku a podriadenie sa Rakúsku), načo bol zatknutý aj Máday, no po čase ho prepustili a r. 1860 bol zvolený ako hrdina…
Kuntz Dávid

Kuntz Dávid

Dávid Kuntz sa narodil 30. septembra 1801 vo Veľkej pri Poprade a zomrel 26. septembra 1870 v Kežmarku. Pochádza z rodiny remeselníka – kožušníka. Po základnom štúdiu v rodnom meste prešiel r. 1815 na kežmarské lýceum, kde študoval rétoriku, fi lozofi u, teológiu i právo. Odtiaľ odišiel r. 1821 do Prešporku, kde pokračoval v štúdiu teológie, fi lológie, literatúry a prírodných vied. Teológiu doštudoval vo Viedni. Po skončení štúdií sa stal evanjelickým kaplánom, neskôr farárom v Poprade, kde pôsobil v r. 1826 – 1844 a zaslúžil sa o stavbu nového kostola. R. 1844 ho evanjelici požiadali, aby pôsobil ako farár v Kežmarku. Bol tu až do svojej smrti. Kuntz ovládal viacero jazykov – okrem bežnej reči na Spiši – nemeckej, maďarskej a slovenskej, vedel aj po latinsky, grécky, hebrejsky, učil sa po anglicky, arabsky a venoval sa aj sanskritu – staroindickému literárnemu jazyku. Bol aj literárne činný. Vydal knihu Die Zipser Gespanschaft in Oberungarn, Leutschau 1840 (Spišská župa v Hornom…
Noscovius Michal

Noscovius Michal

Michal Noscovius zomrel 25. septembra 1683 v Kežmarku. Pôsobil ako posledný farár vo Veľkej pri Poprade pred obdobím protireformácie, dokonca bol poľským miestodržiteľom, pod ktorého Veľká spadala, obvinený zo sprisahania. Milosť od poľského kráľa nedostal, a preto odišiel do exilu najprv do Nemecka, potom do Sliezska. Po Šopronskom sneme r. 1681, ktorý povolil návrat vyhnaným a vysťahovaným evanjelickým kňazom a učiteľom, sa vrátil a usadil v Kežmarku – žil na Hradnej ulici v bližšie neurčenom dome. Literatúra: KOLLÁROVÁ Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.