Poniky sa vyznačujú bohatým repertoárom ľudových piesní. Hudobný skladateľ Béla Bartók (1981 – 1945) roku 1914 zapísal vyše 500 ľudových piesní od ponickej speváčky Zuzany Spišiakovej. Mnohé z týchto piesní sú živé aj v súčasnosti. Delíme ich na obradné (svadobné, pohrebné), pracovné (žatevné, trávnice), ľúbostné, pastierske, zbojnícke, uspávanky a regrútske. Najstaršiu skupinu tvoria piesne viažuce sa k roľníckym činnostiam. Výraznú tematickú skupinu tvoria piesne čerpajúce námet zo života pastierov a zbojníkov. Za najstarší ľudový nástroj sa pokladá fujara a pastierska píšťalka (šesťdierková píšťala). Tieto hudobné nástroje sa v oblasti Poník zachovali dodnes.